Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

До Илиян Петров, Мариана Минчева-Зубкова, Владимир Зубков-заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-2822 (08) от 30.08.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 и параграф 4, ал. 2 от ДР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на нов ПИ 03928.12.139, чрез обединяване на ПИ 03928.12.53 и 03928.12.105 по КК и КР на гр. Берковица, местност Сарая и преотреждане в ,,За жилищно строителство“.
В 14-дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл. 128, ал. 5 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА – Берковица.