Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

Лого - Община Берковица

ДО

Марийка Кръстева ж.к. ,,Славейков“, бл. 3, ет. 16, ап. 93, гр. Бургас

Грациела Томова ж.к. ,,Надежда” II, бл. 256, ет. 9, ап. 49, гр. София

Анета Панталеева ул. “Илия Златев”, бл. 12, вх. А, ет. 1, ап. 1, гр. Павликени

Рени Христова р-н Витоша, ул. ,,Казбек“, бл. 61, ет. 6, ап. 27, гр. София

Асен Кръстев ул. ,,Христо Смирненски“, бл. 73, ет. 20, ап. 90, гр. София

Веселин Младенов ул. ,,Илинден“, бл. 3, ет. 5, ап. 21, гр. Варна

Владимир Велков ул. ,,Добротица“, бл. 16, ет. 4, ап. 12, гр. Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.Nо УОСГ-70-00-371 (06) от 27.09.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-689 от 27.09.2022 г. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване в обхват на ПИ 03928.53.34 по КК и КР на гр. Берковица, местност Извора с преотреждане ,,За производствено – складови дейности – за фотоволтаични инсталации и ОО“.

На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.