Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ

Лого - Община Берковица

ДО

Нели Лазарова р-н ,,Младост“, ж.к. ,,Младост“, бл. 124, вх. В, ет. 7, ап. 109, гр. София

Таня Маринова ул. ,,Цар Петър“ №2, ет. 5, ап. 9

Мария Гамизова ж.к. ,,Красно село“ бл. 19, вх. А, ап. 23, гр. София

Николай Младжов р-н ,,Красно село“, бул. Ген. “Тотлевен“ №95, ет. 7, ап. 28, гр. София

Елена Георгиева р-н ,,Красна поляна“, ул. “Трънски майстор” №12

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.Nо УОСГ-28-00-143 (7) от 15.08.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите, че във връзка с изготвен Технически проект за обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на гр. Берковица, разположена в ПИ 03928.52.43 и ПИ 03928.52.54 по КК и КР на гр. Берковица местност Калешница е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ на трасетата на Довеждащ колектор до Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/, Колектор за пречистени води, Колектор за атмосферни води и Доизграждане на главен колектор I до довеждащия колектор до ПСОВ.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да разгледат проекта в стая 112 на Общинска администрация – Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания до ОбА – Берковица.