Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

Лого Община Берковица

НА ВНИМАНИЕТО НА
БИСЕРКА СТОЯНОВА ЖК. “НАДЕЖДА” 3, УЛ. „ТЕОДОР ТЕОДОРОВ“ БЛ. 2, ЕТ. 6, АП. 21, ГР. СОФИЯ
ВИКТОР СПАСОВ ЖК. “НАДЕЖДА” УЛ. “ТЕОДОР ТЕОДОРОВ” БЛ. 2, ЕТ. 6, АП. 21, ГР. СОФИЯ
ИЛОНКА ИВАНОВА ЖК. “МЛАДОСТ”, БЛ. 8, ВХ. Б, ЕТ. 1, АП. 21, ГР. МОНТАНА
ИРЕНА ТОДОРОВА БУЛ. “3 МАРТ”, БЛ. 109, ВХ. В, ЕТ. 3, АП. 9, ГР. МОНТАНА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-28-00-167 (2) от 09.01.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Проект за изменение подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ за изменение на действащия регулационен и кадастрален план на с. Гаганица в обхват на УПИ II, кв. 14 отреден ,, За детски ясли“.
В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА – Берковица.