Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“ НА ОБА – БЕРКОВИЦА

Уважаеми Дами и Господа,

Отдел „Местни приходи“ на общинска администрация, гр. Берковица уведомява всички лица, които имат просрочени задължения за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък и други публични задължения да предприемат своевременно съответните действия по заплащането им.

При непогасяване на дължимите суми, включително и с дължимите лихви до датата на плащане, Отдел „Местни приходи“ има законово основание да предприеме следните мерки:

– Съставяне на актове за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК;

– Поставяне на видно място в община Берковица съобщение за Вас като длъжник, неплатил задълженията си.

– Разгласяване чрез бюлетин или чрез средствата за масово осведомяване името Ви като длъжник с неуредени публични общински задължения,  включително техния размер, когато общото задължение надвишава 5000 лв.

Внимание: Препоръчваме Ви да изплатите своевременно задълженията си преди започване на действия по принудително събиране на публичните задължения чрез държавен съдебен изпълнител и всички произтичащи от това негативни последици.

Ако вече сте заплатили задълженията си –  БЛАГОДАРИМ ВИ!

Касово плащане се извършва в стая 114 на отдел  „Местни приходи”.

Работното време от 8.30 до 12.00 и 12.30 до 17.00 часа.

Телефон за връзка за плащане: 0953/89113

Телефон за връзка – справки, информация за други данъчни услуги: 0953/89136

Безкасово плащане СМЕТКА

За община Берковица  IBAN: BG35UBBS80028413870905,

Обслужваща банка: ТБ “ОББ” клон Берковица, BIC  код: UBBSBGSF

На мястото на БИН в платежното нареждане или вносната бележка се попълва КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

БИН за сметки 7311 и съответстващите им КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ от 05.06.2006г.

Наименование на БИН / кодовете код за вид плащане
Патентен данък 441400
Данък върху недвижимите имоти 442100
Данък върху наследствата 442200
Данък върху превозните средства 442300
Такси за битови отпадъци 442400
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 442500
Туристически данък 442800
Други данъци 443400
Глоби,санкции и неустойки, нак.лихви,обезщетения и начети 446500