Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ от отдел „Местни приходи“ към Общинска дминистрация – Берковица

111Уважаеми Съграждани,

Отдел „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Берковица уведомява всички некоректни длъжници, които имат просрочени публични задължения за минали години да предприемат своевременно действия за тяхното заплащане.

Следва да се има предвид, че собствените приходи на общината се използват да подобряване инфраструктурата на града, озеленяване и поддържане на неговата чистота, за да стане по-добро място за живеене.

Внимание: Препоръчваме Ви да изплатите своевременно задълженията си преди започване на процедурата по принудително събиране чрез съдебен изпълнител!

Ако вече сте заплатили задълженията си –  БЛАГОДАРИМ ВИ!

Касово плащане се извършва в стая 114 на отдел „Местни приходи”.

Работното време от 8.30 до 12.00 и 12.30 до 17.00 часа.

Телефон за връзка за плащане: 0953/89113;

Телефон за връзка – справки, информация за други данъчни услуги: 0953/89136.

Безкасово плащане СМЕТКА

За община Берковица  IBAN: BG35UBBS80028413870905,

Обслужваща банка: ТБ „ОББ“ АД, клон Берковица, BIC код: UBBSBGSF

На мястото на БИН в платежното нареждане или вносната бележка се попълва КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ.

БИН за сметки 7311 и съответстващите им КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ от 05.06.2006г.

Наименование на БИН / кодове код за вид плащане
Патентен данък 441400
Данък върху недвижимите имоти 442100
Данък върху наследствата 442200
Данък върху превозните средства 442300
Такси за битови отпадъци 442400
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 442500
Туристически данък 442800
Други данъци 443400
Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети 446500