Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“

Уважаеми СЪГРАЖДАНИ,

Отдел „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Берковица  уведомява, че на 31.10.2018 г. изтече срокът за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2018 г. Община Берковица предприе мерки срещу всички некоректни длъжници, които имат публични задължения за минали години, за принудително събиране  с всички произтичащи от това негативни последици.

Напомняме Ви отново, че собствените приходи на общината се използват за подобряване на жизнената среда, издръжката на социалните и детски заведения и поддържане на чистотата, за да можем да се гордеем с нашия красив град!

Ако вече сте заплатили задълженията си –  БЛАГОДАРИМ ВИ!

Касово плащане се извършва в стая 114 на отдел „Местни приходи”.

Работното време от 8.30 до 12.00 и 12.30 до 17.00 часа.

Телефон за връзка за плащане: 0953/89113;

Телефон за връзка – справки, информация за други данъчни услуги: 0953/89136.

Безкасово плащане СМЕТКА:  IBAN: BG35UBBS80028413870905,

Обслужваща банка: ТБ „ОББ“ АД, клон Берковица, BIC код: UBBSBGSF

На мястото на БИН в платежното нареждане или вносната бележка се попълва КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ. Кодовете може да ги видите от официалния сайт на общината в категория „Администрация“, секция „Сектор МДТ“.