Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“

Уважаеми СЪГРАЖДАНИ,
Отдел „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Берковица  уведомява всички, които плащат разсрочено публичните си задължения, че до 30.06.2017г. изтича срока за плащане на първа вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2017г.
Каним и всички некоректни длъжници, които имат просрочени публични задължения за минали години да ги заплатят, тъй като ще бъдат предприети действия за принудително събиране с всички произтичащи от това негативни последици.
Напомняме Ви отново, че собствените приходи на общината се използват за подобряване на жизнената среда, издръжката на социалните и детски заведения и поддържане на чистотата, за да можем да се гордеем с нашия красив град!
Ако вече сте заплатили задълженията си –  БЛАГОДАРИМ ВИ!
Касово плащане се извършва в стая 114 на отдел „Местни приходи”.
Работното време от 8.30 до 12.00 и 12.30 до 17.00 часа.
Телефон за връзка за плащане: 0953/89113;
Телефон за връзка – справки, информация за други данъчни услуги: 0953/89136.
Безкасово плащане СМЕТКА:  IBAN: BG35UBBS80028413870905,
Обслужваща банка: ТБ „ОББ“ АД, клон Берковица, BIC код: UBBSBGSF
На мястото на БИН в платежното нареждане или вносната бележка се попълва КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ. Кодовете може да ги видите от официалния сайт на общината в категория „Администрация“, секция „Сектор МДТ“.