Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 62а, ал.2 от ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

Община Берковица

На основание чл. 62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите обявявам за срок от 14 дни съобщение по чл.62а, ал. 1 от Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект „Канализационна система на гр. Берковица“