Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – БЕРКОВИЦА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ ЗА РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НА СЛЕДНИТЕ ГРУПИ:

1. ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, ЗА КОИТО СЕМЕЙСТВАТА ИМАТ ПРАВО НА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ПО ЧЛ.7, АЛ.8 ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА ЗА ПОНЕ ЕДИН МЕСЕЦ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 01.012013 г.

ПОМОЩТА Е В РАЗМЕР НА 50,00 ЛВ. И ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕНА ЗАЕДНО СЪС СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА В КРАЯ НА МЕСЕЦ АПРИЛ 2013 г.

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОДАВАТ НОВИ МОЛБИ – ДЕКЛАРАЦИИ ОТ   ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА.

2. ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА, КОИТО СА ПОДАЛИ МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2012 г./2013 г., НА КОИТО Е ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД ЗА ОТКАЗ ПОРАДИ УСТАНОВЕН СРЕДНОМЕСЕЧЕН ДОХОД ЗА ОТОПЛЕНИЕ СЪС СУМА ПО-МАЛКА ИЛИ РАВНА НА 10,00 лв.

ПОМОЩТА Е В РАЗМЕР НА 65,72 лв. И ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕНА В КРАЯ НА МЕСЕЦ АПРИЛ 2013 г. БЕЗ ДА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОДАВАТ НОВИ МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ.

3. ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2012 г./2013 г. , И КОИТО ОТГОВАРЯТ НА УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПО НАРЕДБА №РД-07-5/2008 г., И НА КОИТО СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ДОХОД, ПО-ВИСОК ОТ ДИФЕРЕНЦИРАНИЯ МИНИМАЛЕН ДОХОД ЗА ОТОПЛЕНИЕ СЪС СУМА ПО-МАЛКА ИЛИ РАВНА НА 10,00 лв.

ПОМОЩТА Е В РАЗМЕР НА 65,72 лв. И СЕ ОТПУСКА СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ДСП ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС, ВЪЗ ОСНОВА НА ПОДАДЕНА МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ  ОТ 15.04 – 26.04.2013 г. ОТ ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА, КАТО САМИ ПОСОЧВАТ И ДЕКЛАРИРАТ ДОХОДИТЕ СИ ЗА 6 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МЕСЕЦА В ПЕРИОДА МЕЖДУ 01.01.2012 г. И 30.09.2012 г., ВЪЗ ОСНОВА, НА КОЙТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ СРЕДНОМЕСЕЧНИЯ ДОХОД.

ПОМОЩТА ЩЕ БЪДЕ ИЗПЛАТЕНА НА ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА В КРАЯ НА МЕСЕЦ МАЙ 2013 г.

4. ЛИЦА, ОСИГУРЕНИ ЗА ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ И МАЙЧИНСТВО, НА КОИТО Е ОТПУСНАТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ОТ 1 ДО 2 ГОДИНИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.53 ОТ КСО ЗА ПОНЕ ЕДИН ДЕН ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 01.01.2013 г. И КОИТО ИМАТ ПРАВО НА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2013 г. В РАЗМЕР НА 50,00 лв.

ПРАВОТО НА ТАЗИ ПОМОЩ ЩЕ ПОЛУЧАТ САМО МАЙКИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЕДНОВРЕМЕННО НА ТРИ КРИТЕРИЯ:

–       ПЛАЩАЛИ СА ОСИГУРОВКИ ЗА ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ И МАЙЧИНСТВО

–       ИМАТ ДОХОД ДО 350,00 лв. НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

–       ОТГЛЕЖДАТ ДЕТЕ НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 1 И 2 ГОДИНИ

ЗА ЦЕЛТА НЕ Е НЕОБХОДИМО ЛИЦАТА ДА ПОДАВАТ МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ

Вашият коментар