Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – БЕРКОВИЦА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ,  ЧЕ ОТ 01.07.2013 г. ЗАПОЧНА ПРИЕМ НА МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2013/2014 г.СРОКЪТ ЗА ТЯХНОТО ПОДАВАНЕ Е ДО 31.10.2013 г.

ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА ПОДАВАТ МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС, КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАЯВЯВАТ ВИДА НА ПОЛЗВАНОТО ОТОПЛЕНИЕ – ТОПЛОЕНЕРГИЯ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ТВЪРДО ГОРИВО ИЛИ ПРИРОДЕН ГАЗ.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ КЪМ МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ:

1. Удостоверение за изплатените брутни месечни доходи на лицето или семейството за последните 6 календарни месеци, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията.

2. Копие от ЕР на ТЕЛК /ДЕЛК/ и оригинал /за справка/.

3. Фактура за платена електроенергия от последен месец / за желаещите да ползват електроенергия /.

4. Документ за собственост на жилището / за справка /.

5. Лична карта / за справка /.

6. Допълнителни документи при необходимост.