Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,

С оглед разпоредбата на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители Ви уведомяваме, че само земеделски стопани, които ползват земеделска площ въз основа на правно основание, могат да кандидатстват за плащане по Схемата за единно плащане на площ.

 

Правното основание за ползване на земеделски земи се доказва със съответните документи:

  1. Заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 или 12 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
  2. Нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие;
  3. Договори за аренда или за наем на земеделски земи, договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване и др.Във вр. с предстоящата кампания за подаване на заявления за подпомагане е необходимо:собствениците/ползвателите, които все още не са регистрирали документите си за правно основание, а също така собственици, които не са подали декларация по чл.69 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2014г.-2015г., да представят същите в срок до 15.02.2015г. в съответната общинска служба по земеделие.
  4. Областна дирекция „Земеделие” гр.Монтана