Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

111Община Берковица съобщава на заинтересованите лица, че е внесено предложение от инж. Милчо Доцов – Кмет на община Берковица  в Общински съвет-Берковица на основание чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за предоставяне на имотите-полски пътища, включени в заповедта по чл. 16, ал. 4 на Директора на областната дирекция „Земеделие“- Монтана по цена в размер на средното рентно плащане за землището.

Необходимостта от издаване на решение на Общински съвет-Берковица е обусловено от нормата на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, съгласно която директорът на областната дирекция „Земеделие“ отправя искане до кмета на общината за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по чл. 37в, ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землището. Кметът се произнася след решение на общинския съвет.