Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /3УПГМЖСВ/– гр.Берковица

У В Е Д О М Я В А

Гражданите, включени в Окончателните списъци на правоимащите, че право на левова компенсация имат лицата, закупили или започнали изграждане на жилище в срок до 30.11.2016 год.
Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в стая №113, тел.0953/89 136, в сградата на Общинска администрация-Берковица.

Председател на Местната комисия:
/Ася Велиславова/