Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /3УПГМЖСВ/– гр.Берковица

У В Е Д О М Я В А

Гражданите, включени в окончателните списъци на правоимащите, че право на левова компенсация имат лицата, закупили или започнали изграждане на жилище в срок до 30.11.2016 год.

В изпълнение на решение по т. 4 от Протокол №7 от 21.10.2016 г. на Уплавителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд се отменя т. 2 от съвместните указания на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд и Централно управление на Държавна спестовна каса, дадени с писмо № II-1990/09.03.1995 г. и № 04-685/09.03.1995 г. до местните комисии по чл.8, ал.2 от Закона при общините и клоновете на Държавна спестовна каса.

Това означава, че няма пречка за изплащане на левова компенсация за правоимащи жилищноспестовни вложители, придобили ателие или вила за задоволяване на жилищните им нужди.

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в стая №113, тел.0953/ 89 136, в сградата на Общинска администрация-Берковица.

Председател на Местната комисия:

/Ася Велиславова/