Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

2
1111

В изпълнение на Плана за външни възлагания (съгласно Закона за обществените поръчки) при реализацията на Проект „Ще успеем заедно“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.001-0087, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ДОЗ-343/21.10.2016 г. между Министерство на образованието и науката, Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, и Община Берковица, предстои избор на Счетоводител и Технически сътрудник в Екипа за организация и управление на проекта.

В тази връзка, всички, които имат интерес, професионална експертиза и опит в реализирането на проекти, финансирани по оперативни програми, могат да получат допълнителна информация в ст. 205 на Общинска администрация – Берковица (в работно време) от г-жа Анелия Якимова – Главен експерт „Образование“ при Община Берковица и Координатор на проекта.

 

Ивайло Панов,

Ръководител на проекта

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 

Проект BG05M20P001-3.001-0087 Ще успеем заедно“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.