Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

logoИ през 2019 година Община Берковица не увеличава размера на местните данъци и такси.

Уведомяваме всички граждани на гр. Берковица и собственици на жилищни имоти, които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, че с  разпоредбата на § 39, т. 6 от ЗИД на ЗКПО (ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г.) (в сила от 01.01.2019 г.), приет от Народното събрание, се въвежда съществено изменение на чл. 22 от ЗМДТ-неосновни жилища в курортни селища.

С посоченото изменение законодателят разграничава режима на облагане на жилищните недвижими имоти, като въвежда по-висок размер (от 5 до 7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот) на данък недвижими имоти за съответните имоти, попадащи в обхвата на чл. 22, т. 2 от ЗМДТ.

Съгласно Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., на територията на община Берковица попада следния курорт: град Берковица, представляващ „балнеолечебен курорт от национално значение“ – попадащ в обхвата на чл. 22, т. 2, буква „а“ от ЗМДТ.

В Община Берковица се прилага, установения от закона минимум от 5 на хиляда върху данъчната оценка на имотите по чл. 22, т. 2 от ЗМДТ (в сила от 01.01.2019 г.