Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Община Берковица

Изх. № СИИС-94-00-423/7/14.01.2022г.
На осн. Чл. 18а, ал. 10 от АПК
На вниманието на СТОЯН ЛАЗАРОВ
Живущи в гр. Берковица, ул. „Николаевска“, 49


В общинска администрация – Берковица вх. № СИИС 94-00-423/2/06.10.2021 г. и последвало ново с вх. № СИИС 94-00-423/3/19.11.2021 г. са постъпили сигнали относно неправомерно използване на зелени площи в непосредствена близост до коритото на река ,,Берковска“ и къщите, в района на ул. „Дунав“ като път и паркинг.
След направена проверка на място и по документи в ОбА- Берковица, Ви уведомявам:
В действащата кадастрална карта на гр. Берковица, одобрена със Заповед № РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, ПИ с ид. 03928.512.40 е общинска частна собственост, отредена за обществен парк, градина.
При извършена нова проверка на място на 08.12.2021 г. се установи, че има изсипан чакъл зад имотите с ид. ПИ 03928.512.43, собственост на Зоя Божкова и ПИ 03928.512.44, собственост на Вела и Замфир Йорданови.
Напомням Ви, че съгласно Чл. 23. От Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица ал. (1) Забранява се: т. 14. Паркирането и преминаването на автомобили в зелени площи и при последващи сигнали нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно действащата нормативна уредба.