Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – БЕРКОВИЦА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ОТ 01.07.2012 г. ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2012/2013 г. СРОКЪТ ЗА ТЯХНОТО ПОДАВАНЕ Е ДО 31.10.2012 г.

ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА ПОДАВАТ МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС, КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАЯВЯВАТ ВИДА НА ПОЛЗВАНОТО ОТОПЛЕНИЕ – ТОПЛОЕНЕРГИЯ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ТВЪРДО ГОРИВО ИЛИ ПРИРОДЕН ГАЗ.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ КЪМ МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ:

1. Удостоверение  за изплатените брутни месечни доходи на лицето или семейството за последните 6 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията.

2. Копие на ЕР на ТЕЛК/ДЕЛК/.

3. Фактура за платена електроенергия от последен месец / за желаещите да ползват електроенергия/.

4. Документ за собственост на жилището / за справка/.

5. Лична карта / за справка/.

6. Допълнителни документи при необходимост.

 

Вашият коментар