Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

РЕПУБЛИКА   БЪЛГАРИЯ

 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА  И  ВОДИТЕ

Басейнова дирекция за управление на водите

Дунавски район с център Плевен

Изх. N ПВ1-00008

Гр. Плевен  22.02.2012 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Законите за водите

На основание чл. 62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център (БДУВРДР) гр. Плевен и постътило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.6 и ал.9 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

 1. Цел на заявеното ползване на водите: Други цели
 2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:Карстови води в Западния Балкан”, код BG1G0000TJK044.
 3. Системи или съоражения, чрез които ще се реализира използването:


Тръбен кладенец „ТК-Ком Хотел-Берковица”

Дълбочина – 36.0 м. Кладенецът е сондиран с диаметър 219 мм и обсаден с РР тръби с диаметър 160 мм в интервала от 0 до 36.0 м. Водоприемната част (филтрите) представляват отвори с диаметър 3 мм, шахматно разположени през 5 см в интервала от 13.0 до 24.0 и от 27.0 до 34.0 м. Задтръбното пространство е запълнено с филц 5-20 мм в интервала от 36.0 до 1.0 м, а от 1.0 м до повърхността е циментирано. Експлоатацията се извършва с потопяема помпа тип WILO-Sub TWU4-EM с максимален дебит 0.9 л/сек и напор 47 м, спусната на дълбочина 26.0 м под терена.

 

Нагнетателен кладенец „НК – Ком Хотел – Берковица“

Дълбочина – 36.0 . Кладенецът е сондиран с диаметър 219 мм и обсаден с ПП тръби диаметър 1600 мм в и нтервала от 0 до 36.0 м. Водоприемната част (филтрите) представляват отвори с диаметър 3 мм, шахматно разположени през 5 см в интервала от 13.0 до 24.0 м и от 27.0 до 34.0 м. Задтръбното пространство е запълнено с филц 5-20 мм в интервала от 36.0  до 1.0 м, а от 1.0 м до повърхността е циментирано. Реинжекцията се извършва с два броя помпи тип Hidro Pompe-Italy, модел „А” – 07.25W, TWU4-0808EM2950658 с дебит 0.2 л/сек и напор 31 м.

 1. 4.     Място на водовземане и на ползване на воден обект: ПИ с идентификатор 03928.507.352 по кадастралната карта на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, собственост на „Ком хотел” ЕООД.
 2. 5.     Обект на водоснабдяване: За отопление на „Семеен хотел” на дружеството в ПИ с идентификатор 03928.507.352 по кадастрална карта на гр. Берковица, общ. Берковица обл. Монтана, собственост на „Ком хотел” ЕООД.
 3. 6.     Проектни параметри на използването:

Водовземане от Тръбен кладенец „ТК-Ком Хотел-Берковица”

Среднощен дебит – 0.2 л/сек;

Върхов дебит – 0.9 л/сек за допълване на 1.0 куб.м в резервоар до 7 часа в денонощието.

Максимални допустимо понижение – 4.60 м до ДВН – 19.80 м

Годишно количество – 5800 куб.м

Реинжекция в нагнетателен кладенец „НК – Ком Хотел – Берковица”

Средноденонощен дебит – 0.2 ./сек;

Годишно количество – 5800 куб.м

 1. 7.     Условия, при които би могло да се предостави правото на ползване на водите:
 2. Да заплаща такса за водовземане за цел „Други цели”, съгласно чл.194 на ЗВ по Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.
 3. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейновата дирекция за управление на водите информация за изчисляване на дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.
 4. Внася определената такса, след потвърждаването и с писмо от директора на басейновата дирекция по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата, и че същата е по Закона за водите.
 5. Измервателното устройство за отчитане на черпените и реинжектираните водни количества (водомери) да са монтирани на нагнетателната тръба на помпите в изградена шахта/помещение, на разстояние до 2.0 м от устието на ТК и НК.
 6. Дълбочината на автоматичния нивомер да бъде съобразена с помпеното оборудване на кладенеца.
 7. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените/реинжектираните подземни води да се извършва от специално монтирани кранове на водопроводната/нагнетателната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенците.
 8. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните/реинжектираните водни обеми за разрешените цели на водовземане/реинжектиране за всяко от водовземните съоражения.
 9. Измерване на нивото на подземните води в ТК и НК:

А) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и

Б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване;

9. ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни и реинжектираните води по:

А) показателите на pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди и сулфати – веднъж годишно;

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул.”Чаталджа” 60

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат за възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяването на съобщението.

 

 

Румен Петков

Директор на Басейнова Дирекция

за управление на водите Дунавски район с център Плевен

 

Вашият коментар