Актуални Новини

СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА СА ОПРЕДЕЛЕНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА КАМПАНИЯТА ЗА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА ОТ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Във връзка с  настъпването на “Восъчна зрялост” на житните култури на територията на Община Берковица се определят следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на Община Берковица:

  1. Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателни прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
  2. Забранява се изгарянето на стърнища и слама, сухи треви по слогове, крайпътни ивици и други площи.
  3. Забранява се извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата. При аварийни ситуации допускането им се извършва след предварително уведомяване на РС”ПБЗН” при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
  4. Задължават се юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
  5. Задължават се физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
  6. Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през или покрай житни площи, да осигурят поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидна растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.
  7. Възлага се на кметовете на кметства и кметски наместници на населени места в общината да извършат почистване на района около естествените и изкуствените водоизточници, да осигурят и поддържат подстъпи и пътища до тях. Да следят за наличие на обозначителни табели (ПХ) и ако установят повреда или липса на същите – да ги възстановят.
  8.  Кметовете и кметските наместници в случай на възникване на пожар да сигнализират своевременно на телефон 112, след което незабавно да уведомят дежурния в Общинска администрация на телефон 0885 119 056, както и ДГС – Берковица на телефон 0953/88-995.
  9. Възлага се на кметовете на кметства и кметските наместници в общината да разгласят и разяснят на гражданите противопожарните мерки за опазване на житните култури чрез поставяне на копие от настоящата заповед на обичайните места за информация.

ЗАПОВЕД