Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 29 ЯНУАРИ 2021 Г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

   27 януари 2021 г. /сряда/  – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-854 относно обсъждане и приемане на бюджета на Община Берковица за 2021 година;

  1. Докладна РД-92-00-837 относно Годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020–2023 г.“ за 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-840 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2020 година до 31 декември 2020 година;

4.Докладна РД-92-00-819 относно освобождаване от наемни вноски за периодични плащания на наемател на имот – собственост на Община Берковица;

5.Докладна РД-92-00-833 относно удължаване срока на договора за възлагане на управлението на „Медицински център 1“ ЕООД, гр. Берковица;

6.Докладна РД-92-00-846 относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.;

7.Докладна РД-92-00-847 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Берковица за 2021 година в съответствие с  разпоредби на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

8.Докладна РД-92-00-848 относно замяна на право на ползване върху имоти собственост на община Берковица и РПК „Дружба“, гр. Берковица;

9.Докладна РД-92-00-849 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.8 находящ се в гр. Берковица, ул. „Незабравка“ № 3;

10.Докладна РД-92-00-850 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.51 находящ се в гр. Берковица, ул. „Елин Пелин“ № 3;

11.Докладна РД-92-00-851 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.201 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Усим Керим“ №3;

12.Докладна РД-92-00-852 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.86 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“ №82;

13.Докладна РД-92-00-853 относно предложение за вземане на Решение за освобождаване от наемни вноски за периодични плащания на наемател на имот – собственост на Община Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 27 януари 2021 г. /сряда/  – 16.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-854 относно обсъждане и приемане на бюджета на Община Берковица за 2021 година;

  1. Докладна РД-92-00-837 относно Годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020–2023 г.“ за 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-840 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2020 година до 31 декември 2020 година;

4.Докладна РД-92-00-835 относно приемане на Културните и спортни мероприятия на община Берковица  за 2021 година;

5.Докладна РД-92-00-821 относно приемане за сведение на Годишния план за дейността по вътрешен одит на Община Берковица за 2021 г.;

6.Докладна РД-92-00-822 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на финансово-счетоводната дейност на кметство с.Замфирово, община Берковица;

7.Докладна РД-92-00-828 относно определяне размера на трудовото възнаграждение на  кметовете на кметства в Община Берковица,  считано от 01.01.2021 г.;

8.Докладна РД-92-00-838 относно упълномощаване на Кмета на Община Берковица за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Наименование на процедура Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4, Код на процедура BG05M9OP001-2.103;

9.Докладна РД-92-00-841 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Берковица;

10.Докладна РД-92-00-842 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за четвърто тримесечие на 2020 година;

11.Докладна РД-92-00-843 относно прекратяване безвъзмездното право на собственост на лек автомобил собственост на Община Берковица;

12.Докладна РД-92-00-844 относно отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица),  които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по  Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г.;

13.Докладна РД-92-00-845 относно промяна на поет общински дълг по Договор за кредит № 1168 от 26.06.2020г. сключен с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД  за финансиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица“ по оперативна програма “ Региони в растеж“ 2014-2020, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № в ИСУН BG16RFOP001-2.002-0043-C01, № РД-02-37-41/ 08.03.2019 г. и съответна промяна на решение  на Общински съвет- Берковица № 237, Протокол 11 от 24.04.2020 г.;

14.Докладна РД-92-00-812 относно корекция на капиталови разходи  от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.52  от ЗДБРБ за 2020 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

26 януари 2021 г. /вторник/  – 13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-854 относно обсъждане и приемане на бюджета на Община Берковица за 2021 година;

  1. Докладна РД-92-00-837 относно Годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020–2023 г.“ за 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-840 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2020 година до 31 декември 2020 година;

4.Докладна РД-92-00-841 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Берковица;

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

28 януари 2021 г. /четвъртък/  – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-854 относно обсъждане и приемане на бюджета на Община Берковица за 2021 година;

  1. Докладна РД-92-00-837 относно Годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020–2023 г.“ за 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-840 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2020 година до 31 декември 2020 година;

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 26 януари 2021 г. /вторник/  – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-854 относно обсъждане и приемане на бюджета на Община Берковица за 2021 година;

  1. Докладна РД-92-00-837 относно Годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020–2023 г.“ за 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-840 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2020 година до 31 декември 2020 година;

4.Докладна РД-92-00-829 относно създаване на съвет по въпросите на социалните услуги в Община Берковица;

5.Докладна РД-92-00-833 относно удължаване срока на договора за възлагане на управлението на „Медицински център 1“ ЕООД, гр. Берковица;

6.Докладна РД-92-00-836 относно разкриване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Берковица, като държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2021 година;

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

28 януари 2021 г. /четвъртък/  – 16.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-854 относно обсъждане и приемане на бюджета на Община Берковица за 2021 година;

  1. Докладна РД-92-00-837 относно Годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020–2023 г.“ за 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-840 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2020 година до 31 декември 2020 година;

4.Докладна РД-92-00-835 относно приемане на Културните и спортни мероприятия на община Берковица  за 2021 година;

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

27 януари 2021 г. /сряда/  – 13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-854 относно обсъждане и приемане на бюджета на Община Берковица за 2021 година;

  1. Докладна РД-92-00-837 относно Годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020–2023 г.“ за 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-840 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2020 година до 31 декември 2020 година;

4.Докладна РД-92-00-830 относно процедиране на ПУП – план регулация и застрояване с цел за изменение план за регулация за УПИ III, кв. 25 по регулационния план на кв. Раковица, гр. Берковица /03928.515.439 по КККР на гр. Берковица/;

5.Докладна РД-92-00-831 относно промяна на предназначение на ПИ с проектен индентификатор 03928.511.651 по КККР на гр. Берковица с цел урегулиране на ПИ 03928.511.40 по КККР на гр. Берковица на основание влязъл в сила ПУП-ПР и изготвена скица проект;

6.Докладна РД-92-00-839 относно одобряване на проект за изменение на ОУП на община Берковица с териториален обхват поземлени имоти с идентификатори 07510.95.9 и 07510.95.10 по КККР на с. Бързия. ЕКАТЕ 07510, общ. Берковица, обл. Монтана.

            

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

27 януари 2021 г. /сряда/  – 13.00 часа

1.Докладна РД-92-00-854 относно обсъждане и приемане на бюджета на Община Берковица за 2021 година;

  1. Докладна РД-92-00-837 относно Годишен отчет на кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020–2023 г.“ за 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-840 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2020 година до 31 декември 2020 година.