АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на 27 април 2018 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

25 април 2018 г. /сряда/  – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1913(2) относно приемане отчет за дейността на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД – гр. Берковица за 2017 година;

2.Докладна РД-92-00-1914(2) относно приемане отчет за дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД – гр. Берковица за 2017 година;

3.Докладна РД-92-00-1931 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина (дърва за огрев) на общински поделения за следващия зимен сезон 2018-2019 год., добита  при почистване на язовирната стена и отводнителния канал на яз. „Лаката“ в землището на с. Бокиловци;

4.Докладна РД-92-00-1935 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;

5.Докладна РД-92-00-1951 относно промяна собствеността на имот от частна в публична общинска собственост – язовир, съставляващ имот № 000006, находящ се в землището на село Костенци, местност „Престола“;

6.Докладна РД-92-00-1952 относно промяна собствеността на имот от частна в публична общинска собственост – язовир, съставляващ имот № 000008, находящ се в землището на село Костенци, местност „Престола“;

7.Докладна РД-92-00-1953 относно промяна собствеността на имот от частна в публична общинска собственост – язовир, съставляващ имот № 000029, находящ се в землището на село Бокиловци, местност „Шербанов дол“;

8.Докладна РД-92-00-1954 относно деакуване на имоти – публична общинска собственост имот – масивен водоем, находящ се в землището на с. Пърличево и имот – масивен водоем, находящ се в землището на с. Слатина;

9.Докладна РД-92-00-1955 относно отмяна на Решение № 1148 от Протокол № 59/30.03.2018 год. на Общински съвет – Берковица;

10.Докладна РД-92-00-1959 относно продажба на Поземлен имот с идентификатор 03928.209.285, нахождащ се в град Берковица, местност „Сарановец“ /изоставена орна земя/;

11.Докладна РД-92-00-1960 относно определяне на пазарна оценка на недвижим общински Поземлен имот с идентификатор 07510.301.254, нахождащ се в с. Бързия;

12.Докладна РД-92-00-1961 относно определяне на пазарна оценка на недвижим общински Поземлен имот с идентификатор 07510.301.252, нахождащ се в с. Бързия;

13.Докладна РД-92-00-1962 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2018- 2019 г.

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 25 април 2018 г. /сряда/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-1933 относно осигуряване на съфинансиране по проект Пътешествие: „Съвместни ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ на град Банеаса, област Констанца, Румъния по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Romania – Bulgaria 2014-2020;

2.Докладна РД-92-00-1934 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит  на процесите за използване и управление на бюджетните средства,  стопанисването и опазването на активите в ДГ „ЗВЪНЧЕ“ гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-1937 относно корекция на капиталови разходи за 2018г.;

4.Докладна РД-92-00-1938 относно инициатива на община Берковица за публично частни партньорства с граждани за изграждане, ремонт, поддръжка и облагородяване на градински и междублокови пространства;

5.Докладна РД-92-00-1939 относно писмен отчет за получаване командировъчни пари за първо тримесечие на 2018 година;

6.Докладна РД-92-00-1941 относно осигуряване на средства за разплащане на дейности по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 година „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V-ДГ в ж.к. „Изгрев“ гр. Берковица;

7.Докладна РД-92-00-1942 относно изплащане на еднократна помощ за раждане на дете;

8.Докладна РД-92-00-1943 относно брак на МПС;

9.Докладна РД-92-00-1944 относно актуализиране на Културния календар на община Берковица за 2018 година и осигуряване на допълнителни средства за фолклорен празник „Гушански сбор по Спасов ден“ село Замфирово 22-24.06.2018 г.;

10.Заявление РД-92-00-1926 от Роза Благомилова Аврамова, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-1927 от Мито Кръстев Митов, с. Лесковец, отнсно отпускане на еднократна финансова помощ;

12.Заявление РД-92-00-1929 от Николай Кръстев Лилов, с. Замфирово, относно отпускане на еднократна финансова помощ;

13.Заявление РД-92-00-1936 от Елка Петрова Иванова, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

24 април 2018 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1938 относно инициатива на община Берковица за публично частни партньорства с граждани за изграждане, ремонт, поддръжка и облагородяване на градински и междублокови пространства;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

26 април 2018 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1931 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина(дърва за огрев) на общински поделения за следващия зимен сезон 2018-2019 год., добита  при почистване на язовирната стена и отводнителния канал на яз. „Лаката“ в землището на с. Бокиловци;

2.Докладна РД-92-00-1935 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-1962 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2018- 2019 г.;

4.Докладна РД-92-00-1959 относно продажба на Поземлен имот с идентификатор 03928.209.285, нахождащ се в град Берковица, местност „Сарановец“ /изоставена орна земя/;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

24 април 2018  /вторник/  –  13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1912(2) относно приемане отчет за дейнотта на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица;

2.Докладна РД-92-00-1913(2) относно приемане отчет за дейността на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД – гр. Берковица за 2017 година;

3.Докладна РД-92-00-1914(2) относно приемане отчет за дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД – гр. Берковица за 2017 година;

4.Докладна РД-92-00-1946 относно приемане на Годишен план за действие по изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Берковица за 2019г.;

5.Докладна РД-92-00-1956 относно кандидатстване по проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – гр. Берковица“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“;

6.Заявление РД-92-00-1926 от Роза Благомилова Аврамова, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна финансова помощ;

7.Заявление РД-92-00-1927 от Мито Кръстев Митов, с. Лесковец, отнсно отпускане на еднократна финансова помощ;

8.Заявление РД-92-00-1929 от Николай Кръстев Лилов, с. Замфирово, относно отпускане на еднократна финансова помощ;

9.Заявление РД-92-00-1936 от Елка Петрова Иванова, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

      26 април 2018 г. /четвъртък/  –  14.45 часа

1.Докладна РД-92-00-1940 относно отчети на Народните читалища в община Берковица за 2017 година;

2.Докладна РД-92-00-1945 относно приемане на Общинска програма за закрила на детето и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2018 година;

3.Предложение РД-92-00-1923 от Анета Заркова Богданова – Директор на ЦПЛР – Център за работа с деца – гр. Берковица относно организиране на лятната работа през 2018 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

26 април 2018 г. /четвъртък/  –  16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1947 относно процедиране на ПУП за изграждане на подпорни стени  в  участък от река „Берковска”,  гр. Берковица;

2.Докладна РД-92-00-1948 относно одобряване ПУП за улична регулация на гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-1949 относно изменение ПУП за УПИ ХХІ, ХХІІ и ХХІІІ кв.181 по плана на  гр. Берковица, отредени „За жилищно строителство“;

4.Докладна РД-92-00-1950 относно промяна предназначението на   УПИ  ІІІ, отреден „За училище” кв. 68 по плана на гр. Берковица, собственост на община Берковица с АЧОС № 173 от 03.04.2018 год.;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

25 април 2018 г. /сряда/ – 16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1956 относно кандидатстване по проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – гр. Берковица“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“;

2.Докладна РД-92-00-1957 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-1958 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

кмет берковица
Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ПО ПОВОД НИКУЛДЕН

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,СКЪПИ ИМЕНИЦИ,БАНКЕРИ, МОРЯЦИ, ТЪРГОВЦИ, Днес отбелязваме един от най-големите християнски празници – Денят на Св. Николай Мирликийски Чудотворец, покровител

ВИЖТЕ ОЩЕ »

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-167 (1) от 07.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
кмет берковица
Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ПО ПОВОД НИКУЛДЕН

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,СКЪПИ ИМЕНИЦИ,БАНКЕРИ, МОРЯЦИ, ТЪРГОВЦИ, Днес отбелязваме един от най-големите християнски празници – Денят на Св. Николай Мирликийски Чудотворец, покровител

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.