Актуални Новини, Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРИЕТА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА с. Замфирово

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – МОНТАНА И ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.46 ОТ ЗКИР СЪОБЩАВА, ЧЕ СА ПРИЕТИ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗАМФИРОВО, ОБЩ. БЕРКОВИЦА.
КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В СГРАДАТА НА КЕМТСТВО С. ЗАМФИРОВО.
В 30-ДНЕВЕН СРОК  ОТ ОБНАРОДВАНЕТО  В  “ДЪРЖАВЕН  ВЕСТНИК“ – БР. 60 ОТ 25.07.2017 ГОД. ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ТЯХ ПРЕД СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – МОНТАНА.
ПРИЕМАНЕТО НА ВЪЗРАЖЕНИЯТА ЩЕ СТАВА САМО СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СЪОТВЕТНИЯ ИМОТ, СГРАДА ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ.