Актуални Новини, Новини

ТРИДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ В ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН БЕРКОВИЦА – БЪЙЛЕЩ“

Тридневна конференция по проект

Община Берковица е водещ партньор по проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Партньор по проекта от румънска страна е Община Бъйлещ.
В изпълнение на дейностите по проекта в периода от 16 до 18 февруари 2022 г. в град Берковица се проведе съвместна конференция за представяне на изготвеното по проекта проучване на заболеваемостта в трансграничния регион Монтана – Долж и популяризиране на изработения наръчник за здравословен живот.
Лектор по време на конференцията беше д-р Момчил Сиджимов, който направи здравно-демографска характеристика на населението и състоянието на системата за медицинска помощ в района Монтана – Долж. Проведоха се и кръгли маси за дискусии на тема здравеопазване.
В събитието взеха участие представители на двете партньорски общини, екипите на проекта от България и Румъния, представители на „МБАЛ – Берковица“ и болницата в Бъйлещ, както и кметските наместници от населените места в община Берковица.
На 18 февруари в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица между кметовете на двете общини Димитранка Каменовa (Берковица) и Амалия Настасе (Бъйлещ) беше подписан Меморандум за сътрудничество и партньорство относно общи политики, усилия и действия в областта на здравеопазването за развитие и реализиране потенциала на общините Берковица (България) и Бъйлещ (Румъния). Меморандумът подкрепя усилията на подписалите го страни за общи политики, усилия и действия в областта на здравеопазването, които стъпват върху човешкия капитал на трансграничния регион, изградените връзки между институциите, общността и бизнеса и положителната динамика в действията на ЕС по здравните въпроси, които целят подобряване на общественото здраве, предотвратяване на болестите и заплахите за здравето (включително тези, свързани с начина на живот на европейските граждани), и насърчаване на изследователската дейност.
Чрез подписване на декларация, неразделна част от меморандума, всички партньори изразиха своята подкрепа за бъдещи дейности и усилия в посока реализиране на устойчиви съвместни политики в областта на здравеопазването, достъпност до здравни услуги на населението и стимулиране и развитие на човешкия ресурс, ангажиран в здравния сектор на общините Берковица (България) и Бъйлещ (Румъния), поемайки инициатива и ангажимент за дългосрочното развитие на сътрудничеството.
Партньорите от Румъния посетиха културните забележителности в града под Ком и изразиха своята благодарност към кмета на Община Берковица Димитранка Каменова за топлото посрещане и гостоприемството.