Актуални Новини

ТРУДНА, НО УСПЕШНА ФИНАНСОВА 2016 ГОДИНА ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_8578На 20 септември 2017 г. в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе публично обсъждане от местната общност на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Берковица за 2016 година.

Срещата бе открита от зам.-кметът Радослав Найденов, който запозна присъстващите с основните изводи по изпълнението на Бюджет 2016. Димитранка Витанова – главен счетоводител на общинска администрация представи пред гражданите Отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2016 година.

Стана ясно, че при разработване и изпълнение на бюджета за 2016 година е изпълена сложната задача: как да се насочат най–ефективно и справедливо ограничените ресурси така, че да се гарантира запазване и подобряване на общинските услуги и да вместят  във финансовата рамка многообразието от потребности и очаквания.

IMG_8579В условията на финансови затруднения ръководството на Община Берковица въведе по-добър ред и контрол на финансовата дисциплина, в резултат на което всички училища, детски градини, социални заведения, детска ясла, комунални дейности, социален патронаж, музей, администрация и кметства функционираха нормално през годината.

Възстановени са от собствени приходи 84 000 лева на сметки за средства от Европейския съюз и 66 000 лева на снегопочистване. Върнати са 254 935 лева по заеми от банки и фонд ФЛАГ и 123 750 лева заем от ПУДООС и изплатени лихви в размер на 24 106 лева. Намалени са неразплатените разходи с 307 595 лева

Общо разплатени стари недобори на стойност 836 280 лева, което е равностойно на цялостно асфалтиране на около 5 км. улици при 6 м. ширина или около 10 средни улици в Берковица. Събрани са данъчни приходи на 101 % и е повишена събираемостта им с 2,16 % спрямо 2015 година. Изплатени са по проект Минерален водопровод Бързия – Берковица 240 000 лева.

С цел компенсиране недостига на собствени средства един от основните акценти в дейността на общинска администрация през годината беше работата по програми и проекти за реконструкция и доизграждане на общинската инфраструктура,  като са използвани почти всички възможности на отворени програми  и мерки, представляващи интерес за общината. През годината са разработени и внесени по различни национални и европейски програми общо 47 проекта на обща стойност  над 30 млн. лева.

От внесените проекти през 2016 година са одобрени и подписани договори за финансиране на 14 проекта на обща стойност около 13 млн. лева, както следва:

Проект МИГ Берковица Годеч на стойност 3 911 000 лв.;

Енергийна ефективност НЧ Иван Вазов на стойност 1 468 000 лв.;

Енергийна ефективност на сграда ОбА на стойност 1 001 000 лв.;

Енергийна ефективност на ЦДГ „Звънче“ на стойност 453 000 лв.;

Енергийна ефективност на сграда РУ Полиция на стойност 239 646 лв.;

Енергийна ефективност на многофамилни жил.сгради 3 152 000 лв.;

Проект по програма наука и образование за предучилищна интеграция на стойност 205 000 лв.;

Проект по програма наука и образование образователна интеграция на стойност 283 000 лв.;

Проект ТГС България Румъния –медицинско оборудване за МБАЛ и МЦ-Берковица                                             1400 000 лв. Предстои подписване на договор за финансиране.

Социални проекти – асистенти, обществена трапезария, СКЦ, Приеми ме – на стойност 750 000 лв.

Административен капацитет ОбА на стойност 35 000 лв.

Общо изпълненото и приключено строителство през 2016 година е на стойност  2 083 000 лева, реализирано в енергийна ефективност, подмяна на водопроводи, асфалтиране на улици,  пътища и други.

От всичко казано до тук  можем да бъдем доволни от постигнатото и да отчетем, че 2016 година беше една трудна, но и успешна година за Община Берковица.