Актуални Новини

ТРУДОВА БОРСА

snimka 2На 16.05.2014 год. в 10.00 часа в залата на „Малък салон” на Читалище ”Иван Вазов” гр. Берковица бе открита от   Директора на ДБТ – Берковица г-жа Лина Маринова обща трудова борса по проект BG051PO001-6.1.05 “Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда” – Проект “Да успеем заедно” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

. Трудовата борса е петдесет и седма от началото на 2014 година, организирана от Агенцията по заетостта и десета през месец май 2014 г.

В Трудовата борса взеха участие 12 работодатели, които презентираха дейността на фирмите си и обявиха общо 53 свободни работни места на първичния пазар на труда .

Обявените работни места на първичния пазар са за сезонни работници в селското стопанство,   в т. ч.   полевъдни работници – в ягодопроизводство ималинопроизводство, работници в дървообработването, бармани, сервитьори, пълначи, пресьори ,шивачи и други.

В трудовата борса участваха и представители на Областен Военен отдел Монтана, които запознаха присъстващите с възможностите за кандидатстване за професия «Войник», за служба в доброволния резерв, както и обучение на български граждани без военна подготовка в курсове за начална или специална военна подготовка.

В трудовата борса взеха участие 95 търсещи работа лица от община Берковица.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

Агенция по заетостта носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерство на труда и социалната политика.

 

Инвестира във вашето бъдеще!