Актуални Новини, Новини, Обяви

ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ

На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 2, чл. 45, т. 7 и чл. 46, ал. 1, 2, 3, 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 327 от Протокол № 13/21.09.2012 година на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-512./09.10.2012 г. на кмета на община Берковица

 ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН   ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

1. Открита е процедура за провеждане на търг за продажба на следните моторни превозни средства (МПС) – общинска собственост, представляващи:

 1.1.Товарен автомобил, марка „ЗИЛ”, модел”131”, с дк № М 16-29 АН, рама №217764 и двигател № 182515, произведен 1976 година с начална тръжна цена – 5300,00 лева /пет хиляди и триста лева/, без ДДС. Сделката подлежи на облагана с ДДС.

 1.2.Товарен автомобил, марка”Прага”, модел”V3S-АРС”, без регистрационен номер, шаси № 5060201 и двигател № 1824, с начална тръжна цена – 3900,00 лева /три хиляди и деветстотин лева/, без ДДС. Сделката подлежи на облагана с ДДС.

2. Публичният търг да се проведе на 25.10.2012 г. от 13,00 часа в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

4.  Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена:

  • За МПС 1.1. – 530,00 лв. (петстотин  и тридесет лева) без ДДС;
    • За МПС 1.2. – 390,00 лв. (триста и деветдесет лева) без ДДС.

5. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

6. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всяко моторно превозно средство – предмет на търга тръжни книжа в размер на 60,00 лева (шестдесет лева) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 24.10.2012 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга и писмените предложения се подават в запечатан плик пред комисията по търга в деня и часа, определени за начало на търга-25.10.2012 г. от 13,00 часа..

8. Информация за търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица  и на web site: https://berkovitsa.com/.

9. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 31.10.2012 г. от 13,00 часа, при същите условия, като документите участие в търга и писмените предложения се подават в запечатан плик пред комисията по търга в деня и часа, определени за втора дата на търга-31.10.2012 г. от 13,00 часа. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което закупилите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 Димитранка Каменова /п/

Кмет на Община Берковица

Вашият коментар