Актуални Новини, Новини, Обяви

ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ДОБИВ НА КОРЕН

На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 328 от Протокол № 13/21.09.2012 година на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-504/09.10.2012 г. на кмета на община Берковица

 ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН   ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. Открита е процедура за провеждане на търг за продажба на дървесина по добив на корен (тополови насаждения) находящи се в имоти от общински поземлен фонд –  общинска собственост при следните условия:

2. Обект и обем на дървесината – предмет на процедурата. Вид и количество на сортиментите по обекти, дървесни видове и начална цана за същите без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2.1. Тополово насаждение в имот № 042008 в землището на село Комарево, община Берковица, местност „Бързия”, начин на трайно ползване: пасище, мера, с площ 4,900 дка., маркирана площ: 0,6 ха:

 

Показатели ЕСД ССД ДСД ДЪРВА ОБЩО за добив
Топола, обем, m³ 109 4 8 8 129
Базисна цена лв./м3 52 30 24 26 46
Цена на оцен.насаждение,лв         5998,00 лв/без ДДС/

 2.2. Тополово насаждение в имот № 042013 в землището на село Комарево, община Берковица, местност „Бързия”, начин на трайно ползване: пасище, мера, с площ 23,367 дка., маркирана площ: 2,30 ха:

 

Показатели ЕСД ССД ДСД ДЪРВА ОБЩО за добив
Топола, обем, m³ 141 14 11 9 175
Базисна цена лв./м3 52 30 24 26 46
Цена на оцен.насаждение,лв         7984,00 лв/без ДДС/

 2.3. Тополово насаждение в имот № 042015 в землището на село Комарево, община Берковица, местност „Бързия”, начин на трайно ползване: пасище, мера, с площ 22,178 дка., маркирана площ: 2,20 ха

 

Показатели ЕСД ССД ДСД ДЪРВА ОБЩО за добив
Топола, обем, m³ 328 36 25 24 413
Базисна цена лв./м3 52 30 24 26 45
Цена на оцен.насаждение,лв         18755,00лв/без ДДС/

 2.4. Тополово насаждение в имот № 027023 в землището на село Комарево, община Берковица, местност „Бързия”, начин на трайно ползване: пасище, мера, с площ 8,599 дка., маркирана площ: 0,8 ха:

 

Показатели ЕСД ССД ДСД ДЪРВА ОБЩО за добив
Топола, обем, m³ 23 0 1 1 25
Базисна цена лв./м3 52 0 24 26 49
Цена на оцен.насаждение,лв         1223,00 лв/без ДДС/

  

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените количества дървесина за обектите са базисни. Ако реално добитото количество дървесина от съответното насаждение е по-голямо от договореното се изготвя констативен протокол, установяващ разликите, които се доплащат по единичните цени на корен (без ДДС) за един куб.м., посочени в таблицата.

 

ЕСД – едра строителна дървесина

ССД – средна строителна дървесина

ДСД – дребна строителна дървесина

 

Търгът ще се проведе на 25.10.2012 г. от 9,30 часа в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

2. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

3.  Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена:

  • За обект 2.1. – 599,80 лв. (петстотин деветдесет и девет лева и осемдесет стотинки) без ДДС;
  • За обект 2.2. – 798,40 лв. (седемстотин деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки) без ДДС;
  • За обект 2.3. – 1875,50 лв. (хиляда осемстотин седемдесет и пет лева и петдесет стотинки) без ДДС;
    • За обект 2.4. – 122,30 лв. (сто двадесет и два лева и тридесет стотинки) без ДДС.

 

4. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

5. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 60,00 лева (шестдесет лева) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 24.10.2012 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

6. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 24.10.2012 г..

7. Информация за обект на търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица  и на web site: https://berkovitsa.com/.

8.  При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 31.10.2012 г. от 9,30 часа, при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 30.10.2012г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

Димитранка Каменова /п/

Кмет на Община Берковица

Вашият коментар