Актуални Новини

ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЕКТ: ПОЧИВНА БАЗА „АШИКЛАР“ – ГР. БЕРКОВИЦА

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

О Б Я В Я В А

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Обект: Почивна база „АШИКЛАР“, състояща се от ПИ с ид. 03928.183.9 и ПИ с ид. 03928.183.10
Адрес: гр. Берковица
Общ.нежил.имот стопанисван от: ЕАД „СОФИЙСКИ ИМОТИ“

 

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА: 24.10.2016 г. от 11.00 часа.

 

            НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 261000 лв.

            словом (двеста шестдесет и една  хиляди лева )

Сделката  се облага с 20% ДДС.

 

            СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ: 10000 лв.

            словом (десет хиляди лева)

 

            ДЕПОЗИТНА ВНОСКА:  26100 лв.

            словом (двадесет и шест хиляди и сто лева )

Депозитът се внася по банкова сметка  на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции  № BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при „Общинска банка“ АД – SOMBBGSF. Краен срок за внасяне на депозита – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

Търгът ще се проведе в сградата на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, площад „Славейков“  № 6, I етаж.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня на търга в рамките на работното му време, след закупуване на тръжна документация от Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции.

Цената на един комплект тръжната документация е  600 лв. (вкл.ДДС), платима в брой в сградата на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.“Славейков“ № 6, ет. I, стая № 4 всеки работен ден в приемното време на СОАПИ от 14.00 до 16.00 часа в срок до  20.10.2016 г. включително.

Срок за подаване на предложения за участие в търга – всеки работен ден, но не по късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции от 09.00 до 14.00 до 16.00 часа в стая № 2.

Обявеният за спечелил търга участник заплаща цената на обекта в деня на сключване на договора за продажба по банкова сметка на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 58 SOMB 9130 31 26474601 при „Общинска банка“ АД – SOMBBGSF.

 

За допълнителна информация: тел. 988-46-38