Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Берковица

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл .4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е обявено следното инвестиционно намерение: „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци – отработени автомобилни катализатори“ в сграда ид. ПИ 03928.514.222.7, находяща се в ПИ с ид. 03928.514.222 по КККР на гр. Берковица.