Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП

Лого - Община Берковица

На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 05654.70.42 и 05654.70.43, местност Бързия, землище Боровци и екологична оценка към него. Срещата ще се проведе на 01.07.2022 г. от 10:00 часа в 115 стая на Общинска администрация – Берковица.
Проектът за изменение на ОУП и екологичната оценка е предоставен в стая 112 на Общинска администрация, гр. Берковица и е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.