Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Лого - Община Берковица

Министерството на околната среда и водите напомня на собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че в срок до 28 ноември 2022 година е необходимо да регистрират съоръженията, които са разположени в собствения им имот, като подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията, които не са вписани в регистъра според изискванията на Закона за водите.
Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в този срок, не могат да бъдат ползвани. При установяване на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 28.11.2022 г. същите ще се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност.
Редът за регистрация на кладенци за граждани е:
Собствениците на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа:
1.трите имена на собственика на имота;
2.данни за поземления имот – идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
3.дълбочина на кладенеца;
4.диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
5.начин на черпене на водата – с кофа или с помпа;
6.цел, за която се ползва водата.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.
Заявлението за регистрация на кладенец за собствени потребности може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождение на кладенеца или до Централния офис на Басейнова дирекция „Дунавски район” – в град Плевен, по удобен за заявителя начин:
• чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма;
• чрез Система за сигурно електронно връчване;
• лично, на гишето за административно обслужване на БДДР на адрес град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60