Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕ СРОКОВЕТЕ НА ИЗТЕКЛИ ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ НА ТЕЛК/НЕЛК

Лого Община Берковица

С обнародваните промени в Държавен вестник, бр. 8 от 25 януари 2023 г. в Закона за изменение и допълнение на Закона за хората увреждания (ЗИД на ЗХУ) и Закона за здравето (ЗЗ) се гарантират на законово основание правата на хората с увреждания, чрез удължаване срока на изтекли експертни решения (EР) на ТЕЛК/НЕЛК и продължаване осигуряването им на социална подкрепа, в случай, че попадат в приложното поле на § 5 и § 6 от ПРЗ на ЗИД на ЗХУ.
Съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби (ПРЗ), започнатите и неприключени до влизането в сила на този закон производства по преосвидетелстване на лицата пред органите на медицинската експертиза, както и започнатите и неприключени производства до 4 месеца след влизането му в сила, се довършват при прилагане на чл. 101б от Закона за здравето, независимо от срока на подаване на заявление-декларация от лицата или от упълномощени от тях лица, или от законните им представители.
По реда на § 6 от ПРЗ на ЗИД на ЗХУ се възобновяват служебно, след получаване на информация от Регионалните здравни инспекции, правата и подкрепата на лицата с изтекъл срок на експертно решение, подали заявление-декларация за преосвидетелстване до влизането в сила на този закон, когато е налице забавяне по смисъла на § 1, т. 48 от допълнителните разпоредби на ЗЗ.
С направените законодателни промени в ЗХУ и ЗЗ ежемесечно в АСП ще постъпва информация от Министерство на здравеопазването, на основание на която ще се предприемат действия по служебно удължаване на сроковете на изтичащите ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и на сроковете на направленията за лична помощ.