Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК-БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица” ЕООД, в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица

УВЕДОМЯВА

своите потребители, че във връзка с актуализиране данните на абонатите си, на основание Заповед № 97/14.05.2021г на управителя на дружеството въвежда следните цени за услугата промяна име на носителя на партида за ползване на ВиК услуги за периода от 01.06.2021 г. до 31.08.2021 г:

  1. Придобиване на собственост чрез нотариална сделка /покупко-продажба; дарение; право на ползване и др/ – срокът за прехвърляне на партидата е 1 месец при цена 8,40 лв с ДДС.  Собствеността се удостоверява с документ за собственост.
  2. Придобиване на собственост чрез откриване на наследство / при смърт на титуляра / – срокът за прехвърляне на партидата е 2 месеца при цена 8,40 лв с ДДС. Собствеността се удостоверява с актуално удостоверение за наследници.
  3. При просрочие на сроковете по т. 1 и т. 2 , за периода от 01.06.2021 г до 31.08.2021 г цената е 12,00 лв с ДДС. Извън посочените срокове цената при просрочие е 30,00 лв с ДДС

 

Операторът  ПОКАНВА  своите потребители да актуализират данните на титулярите на партидите.