Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ № 1“ И „СКИ ПИСТА № 1“

Община Берковица стартира процедура за безвъзмездно придобиване на имоти частна държавна собственост в общинска собственост за реализиране на проект „Изграждане на пътническа въжена линия № 1“ и „Ски писта № 1“.  Относно прехвърлянето на имотите Община Берковица на 17.03.2020 г. е заплатила компенсационно залесяване в размер 77 038,92 лв. на „Сверозападно Държавно предприятие“ ДП гр. Враца към МЗХГ, които ще извършат залесяване на друг терен. Предприетите дейности са в изпълнение на Решение № 157 от Протокол № 7/28.02.2020 г. и Решение № 273 от Протокол № 12/29.05.2020 г. на Общински съвет – Берковица. Променен е вида на територия от „Горска“ в „Урбанизирана“ такава, а вида собственост на имотите продължава да е „Държавна частна“.

За продължаване процедурата по безвъзмездното прехвърляне на собственост върху имоти – частна държавна собственост и компенсационното залесяване, „Северозападно Държавно предприятие“ ДП гр. Враца започна почистване на трасето.

В имотите с променено предначение са извеждани технически сечи за съоръжения за зимни спортове.

Реализирането на проекта „Изграждане на пътническа въжена линия № 1“ и „Ски писта № 1“ от Община Берковица ще привлече туристи и повече инвестиции в региона, което ще доведе до откриване на нови работни места и възможности за развитие на туристическите услуги и курортни дейности.