Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР НА ПЪТ МОN 2008 – II-81- БЪРЗИЯ- III 812, УЧАСТЪК ОТ КМ 0 + 000,00 ДО КМ 1+842,97

Във връзка с изпълнението на СМР на път МОN 2008 – II-81- Бързия- III 812, участък от км 0 + 000,00 до км 1+842,97. (ул. „Васил Левски“ ), Община Берковица изпрати уведомително писмо до фирмата – изпълнител „Хидрострой“ АД и фирмата – надзор „Интерконсулт“ ЕООД, в което ги уведомява, че във връзка с подписан договор от 23.08.2019 год. , на обекта не се извършват ремонтни дейности след 06.08.2020 година. Извършените изкопни работи за полагане на бетоновите бордюри и  премахната стара тротоарна настилка в момента изключително много затруднява движението на жителите от с. Бързия, което е предпоставка за пътно транспортни произшествия. Не са обезопасени и изградените телекомуникационни шахти. На основание горецитираните констатации и предвид графикът за изпълнение на СМР, който е неразделна част от горецитирания договор, Община Берковица настоява да се продължи незабавно строителството на обекта.