Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Във връзка с писмо от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” до Кмета на Община Берковица относно предприемане на превантивни мерки за недопускане на пътнотранспортни произшествия по републиканската и общинската пътна мрежа вследствие на излизане на животни от общинските пасища, мери и ливади при пасищно отглеждане, Общинска администрация – Берковица уведомява ползвателите (наемателите) на горепосочените следното:

Излизането на животни или стада в обхвата на пътищата от републиканската и общинска пътна мрежа да се осъществява чрез непрекъснато направляване на животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, като не се оставят без надзор в обхвата на пътя. Преминаването да става като се ползват съществуващите прокари, горски и полски пътища.

След писмено съгласие от Кмета на Община Берковица могат да бъдат изградени в имотите огради или електропастири, системи за противоградова защита и преместваеми спомагателни постройки за обслужване на имотите.

Като лица, сключили договори за наем за отглеждане на пасищни животни, е тяхно задължение организирането на охраната на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд.