Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Общинска администрация – Берковица уведомява, че във връзка с промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 44 на МЗХГ и по повод законовите изисквания при закупуване и транспортиране на животни до съответния обект, ОДБХ – Монтана разпорежда следното:

За да „вземете” (купите) прасе, е необходимо да имате Регистриран животновъден обект – лично стопанство (по установения ред) и да сте получили Удостоверение за регистрация на животновъден обект по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, издадено от ОДБХ-Монтана.

След което трябва да уговорите предварително с Регистриран (частнопрактикуващ) ветеринарен лекар, който обслужва фермата от която ще вземете прасето, да издаде в деня на сделката, ветеринарно свидетелство (електронно) за движението на животното.

Във ветеринарното свидетелство се вписва Регистрационния Номер на фермата (от Информационната система на БАБХ) на произход на прасето (точка А), идентификатора (ушната марка на прасето) и регистрационния номер и името на получателя – личния двор (точка Б) в селището, където е регистриран обекта.

Ветеринарното свидетелство има номер и дата, които се генерират автоматично от Информационната система на БАБХ, в момента на издаването му. Регистрираният (практикуващият) ветеринарен лекар, който обслужва личното стопанство на стопанина, регистрира движението на прасето (от т. А до т. Б) и вписва номера на ушната марка на прасето в регистрирания в системата (Информационната система на БАБХ) животновъден обект – личното стопанство.

В системата автоматично се записва датата, часа и кой (с регистриран достъп) оператор – ветеринарен лекар го е направил.

Транспортирането на прасето от фермата на произход до личното стопанство, задължително да става с дезинфекцирано транспортно средство, като свинарника (кочината) в която ще влезе прасето също трябва да са дезинфекцирани.