Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ РДГ – БЕРКОВИЦА

РДГ – Берковица провежда консултации по задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област (ОПРГТ) Монтана.
В съответствие с изискването на чл. 19 а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Ви информираме, че заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проекта на ОПРГТ на област Монтана е публикувано на интернет страницата на Регионална дирекция по горите – Берковица на следния линк http://www.berkovitca.iag.bg/news/lang/1/id/14822/display за срок от 20 календарни дни.
Становища и препоръки от гражданите, заинтересованите страни и третите лица, които има вероятност да бъдат засегнати при реализация на ОПРГТ и извършването на екологичната оценка се изпращат на ел. адрес: rugberkovitca@iag.bg или на адреса на РДГ Берковица: гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил“ №13, на вниманието на инж. Новкова.
РДГ – Берковица изготвя Областен план за развитие на горските територии на област Монтана за следващите 10 години. Областните планове представляват стратегически документи, чрез които ще се извършва планирането на горско-стопанските мероприятия на областно ниво. Текстът и графичният материал към проекта за план може да бъде намерен на уеб – страницата https://www.oprgtmontana.net/.