Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ОПРГТ – МОНТАНА И ДОКЛАД НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПРГТ

В съответствие с изискването на чл. 58, ал.2 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии и чл. 21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА прилагат следното:

  • график/обява/ за провеждане на обществените обсъждания по общини

Обява за среща за обществено обсъждане

  • областен план за развитие на горските територии с проложения и карти

Окончателен проект ОПРГТ Монтана

  • доклад за Екологична оценка на ОПРГТ с приложенията и Нетехническото резюме към докладна за ЕО

EO_OPRGT_Montana