Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Берковица

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на ,, Изменение на общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатор 05654.64.45 м. Стражето в землището на с. Боровци, общ. Берковица.

Срещата ще се проведе на 22.11.2021 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.
Проектът за изменение на ОУП е предоставен в 112 стая на Общинска Администрация- гр. Берковица и е на разположение на заинтересованите всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.