Обяви

УВЕДОМЛЕНИЕ

11122ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА  и  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БЕРКОВИЦА”

Уведомяват, че през 2015 г. на територията на Община Берковица,ТП „ДГС-Берковица” ще извършва дейности, свързани с добива и продажбата на дървесина в посочените по-долу обекти, във връзка със сключени договори със следните изпълнители/купувачи:

  1. За добив на дървесина:

  • ЕКО ТЕРА ЛЕС” ЕООД с. Мартиново – за обект №15101, отдел 1 подотдел „а”, отдел 79 подотдел „д”, отдел 116 подотдел „з” на временен склад „Голема глава”, 672 (шестстотин седемдесет и два) пл. куб. м.
 • ЕКО ТЕРА ЛЕС” ЕООД с. Мартиново за обект №15104, отдел 23 подотдели „ш”, „я”, отдел 24 подотдел „ю”, отдел 37 подотдел „и” на временен склад „Страшливец”, 727 (седемстотин двадесет и седем) пл. куб. м.
 • АРСОВ 90″ ЕООД, сМитровци за обект №15108, отдел 141 подотдел „ж”, на временен склад „Здравец”, 945 (деветстотин четиридесет и пет) пл. куб. м.
 • „Скай Прес” ЕООД гр. Берковица за обект №15103, отдел 10 подотдели „и”, „р”, „х”, „ц”, отдел 80 подотдел „н”, отдел 85 подотдел „з”, на временен склад „Младенска чука”, 750 (седемстотин и петдесет) пл. куб. м.
 • „Скай Прес” ЕООД гр. Берковица за обект №15105, отдел 43 подотдел „д1″, отдел 143 подотдел „в”, на временен склад „Голема река”, 444 (четиристотин четиридесет и четири) пл. куб. м.
 • БЕРКОВСКА ГОРА” ЕООД гр. Берковица за обект №15110, отдел 156 подотдел „з”, на временен склад „Беседката”, 1895 (хиляда осемстотин деветдесет и пет) пл. куб. м.– “БУЛЛОГЕР” ЕООД гр. Берковица – за обект № 15102, отдел 1 подотдели „в1″, „д1″, „ж1″ и отдел 77 подотдели „т” и „ц”, временен склад „Ловни дол”, 415 (четиристотин и петнадесет) пл. куб. м.

 

  • 2.   За продажба на дървесина:
 • „ЕНЕРГОИМПЕКС” ООД, гр. Берковица – за обект № 15106, отдел 45 подотдел „я”, временен склад „Китката”, 239 (двеста тридесет и девет) пл. куб. м.
 • „ЕНЕРГОИМПЕКС” ООД, гр. Берковица – за обект № 15109, отдел 150 подотдели „ж”, „к”, и отдел 151 подотдел „а” временен склад „Деветте братя”, 619 (шестстотин и деветнадесет) пл. куб. м.
 • ЕТ “БОБИ ДАНИ – СВЕТЛИН ДАНАИЛОВ” гр. Берковица за обект № 15107, отдел 80 подотдели „в1″, „г1″, „д1″, отдел 97 подотдел „щ”, отдел 108 подотдел „н”, отдел 163 подотдели „ц”, „ф”, временен склад „Осенски дол”, 576 (петстотин седемдесет и шест) пл. куб. м.
 • АРСОВ 90″ ЕООД, с.Митровци за обект №15108, пакет №15108-1, отдел 141 подотдел „ж” временен склад „Здравец”, 100 (сто) пл. куб.м.
 • АРСОВ 90″ ЕООД, сМитровци за обект №15108, пакет №15108-2, отдел 141 подотдел „ж” временен склад „Здравец”, 729 (седемстотин дведесет и девет) пл. куб.м.
 • АРСОВ 90″ ЕООД, сМитровци – за обект №15110, пакет №15110-1, отдел 156 подотдел „з”, временен склад „Беседката”, 200 (двеста) пл. куб.м.
 • АРСОВ 90″ ЕООД, сМитровци за обект №15110, пакет №15110-1, отдел 156 подотдел „з”, временен склад „Беседката”, 1463 (хиляда четиристотин шестдесет и три) пл. куб.м.

 

  • Действащи договори от 2014 г. за добив на дървесина, сключени със следните изпълнители:
  • „Скай Прес” ЕООД гр. Берковица за обект №14108, отдел 116 подотдел „а”, на временен склад „Алтимир”, 145 (сто четиридесет и пет) пл. куб. м.
 • БЕРКОВСКА ГОРА” ЕООД гр. Берковица за обект №14126, отдел 139 подотдели „д”, „к”, „м” и отдел 142 подотдел „у”, на временен склад „Бачилището”, 300 (триста) пл. куб. м.
 • БЕРКОВСКА ГОРА” ЕООД гр. Берковица за обект №14144, отдел 143 подотдел „г”, на временен склад „Раниното”, 399 (триста деветдесет и девет) пл. куб. м.

 

  • Действащи договори от 2014 г. за продажба на дървесина, сключени със следните купувачи:
 • БУЛЛОГЕР” ЕООД гр. Берковица – за обект № 14124, отдел 102 подотдели „д” и „о”, временен склад „Лева река”, 334 (триста тридесет и четири) пл. куб. м.
 • „ЕНЕРГОИМПЕКС” ООД, гр. Берковица – за обект № 14136, отдел 111 подотдел „ф”, временен склад „Тривона”, 50 (петдесет) пл. куб. м.
 • ЕТ “БОБИ ДАНИ – СВЕТЛИН ДАНАИЛОВ” гр. Берковица – за обект № 14152, отдел 149 подотдел „м”, отдел 150 подотдел „б” временен склад „Канала”, 47 (четиридесет и седем) пл. куб. м.