Актуални Новини

УВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА “ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА-2016-2019”

111Промяната се налага от необходимостта социалната услуга „топъл обяд“ да се предоставя на максимален брой нуждаещи се лица. В Община Берковица кръгът на лицата, попадащи в обхвата на услугата, се увеличава и интересът към обществената трапезария е голям. Това ще допринесе за постигането на целите  на Оперативната програма, свързани с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Исканата промяна се изразява в следното: увеличава се  броят на потребителите, получаващи топъл обяд с 20 (двадесет). От 40 (четиридесет) потребителите на социалната услуга стават 60 (шестдесет) за периода от 18.12.2017 г. до 31.12.2019 г. Стойността на договора след допълнителното споразумение възлиза на 118 107 лв.