Актуални Новини, Новини

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПО ПРОЕКТ „ЗАПАЗИ МЕ”

Във връзка с удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България и издаване на актуализирана Заповед  № РД-06-45/22.12.2020 г. на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяване на дейност, Агенцията по заетостта информира всички работодатели и техните работници/служители, че приемът на заявления по проект „Запази ме” продължава до края на декември 2020 г. Така представителите на бизнеса, които не са участвали до момента в проекта, но желаят да получат компенсации в размер на 24 лв. за своите работници и служители в неплатен отпуск до 31.12.2020 г., могат да се запознаят с действащите условия и да подадат документи за изтекъл месец/период и към настоящия момент.

На официалната електронна страница на Агенция по заетостта  (https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me/) е публикувана актуализираната Заповед РД-06-45/22.12.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, с която се утвърждава Списък с кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването на дейност с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Агенция по заетостта обръща внимание на всички работодатели и работници/служители, които вече са подали документи за участие в проект „Запази ме”, че могат да заявят изплащане на компенсации за периода 22.12.2020 г. – 31.12.2020 г., като представят в Дирекции „Бюро по труда” допълнително следните документи:

  • Списък на работниците и служителите, за които се подава Заявление-декларация за изплащане на компенсации по реда на ПМС № 325 от 26.11.2020 г. (Приложение 3) с посочен период за изплащане на компенсации през месец декември (начална и крайна дата) и съответния брой дни в неплатен отпуск, ползван от лицата за периода 22.12.2020 г. – 31.12.2020 г. Списъкът следва да е подписан с КЕП или на хартиен носител от работодателя или упълномощен представител на работодателя (с приложено пълномощно) и задължително представен и в електронен формат (формат excel);
  • Декларация (Приложение № 8) за съответния месец/период с отразените промени за периода на ползване на неплатения отпуск, както и при наличие на други настъпили промени.

С цел своевременната им обработка, горепосочените документи препоръчваме да се депозират в дирекции „Бюро по труда” до 05.01.2021 г

Подробна информация за условията по Проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта, както и на информационните табла в бюрата по труда в страната.

За изменените условия по проект „Запази ме” следете актуалната информация на сайта на Агенцията по заетостта, където те ще бъдат публикувани след одобрение на приложимата нормативна уредба и влизането й в сила.