Актуални Новини

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ВЕЧЕ ОЦЕНЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И АСИСТЕНТИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Община Берковица успя да удължи срока за  асистенти. Съгласно  подписано споразумение между общината и Агенция за социално подпомагане с вх. №282 от 24.08.2017 г. услугата ще се предоставя за периода до 31.12.2017 г. Тя се удължава единствено за съществуващи потребители и асистенти по проект Проект  №  BG05M9OP001-2.002-0075-C001 ”Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”. В момента тече кампания по приключването му. По силата на подписаното споразумение Община Берковица ще създаде необходимата организация за ефективното му  изпълнение  като ще осигури предоставяне на социалната услуга в домашна среда на кандидатите, на които е извършена оценка по правилата на „Независим живот“ след приключване финансирането по програмата. За целта общината ще сключи нови договори с лицата, оценени и желаещи да ползват и предоставят услугата за срок до 31.12.2017 г.