Актуални Новини

УКАЗАНИЯ ОТ ЦИК ОТНОСНО ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СИК

На основание постъпило в OИК – Берковица писмо вх.№ МИ – 15 – 825 / 10.10.2019 от ЦИК София публикуваме задължителните указания за СИК във връзка със Закона за защита на личните данни:

УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

Секционната Избирателна Комисия(СИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Членовете на СИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

СИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.

Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от СИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.

Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.

Обработване на лични данни от СИК за целите на изборния процес е:

регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;

приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;

регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;

назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;

приемане и работа с избирателни списъци;

приемане и обработване на жалби на сигнали;

вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на СИК.

вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на СИК.

Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.

СИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.

Забрани:

Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на СИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

Забранява се на СИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на СИК, съдържащи лични данни.

Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.

При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на СИК или определен от него член на СИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща cik@cik.bg Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от СИК уведомява Комисията за защита на личните данни.