Актуални Новини, Новини

УСПЕШНИЯТ ОПИТ ОТ ПРОЕКТ „НАШЕ СЕЛО ЗА НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ“ НА ОБЩИНА САТОВЧА БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица

На 02.03.2022 година, от 13:00 часа, в сградата на Народно читалище „Иван Вазов 1872“ – град Берковица, Община Сатовча проведе информационна кампания – дискусия в град Берковица за популяризиране на резултатите от демонстрационен проект №BG16M1OP002-2.009-0069-С01 с наименование „Наше село за нулеви отпадъци“, в подкрепа на въвеждане на добра практика „Плащане според количеството отпадъци“ (чрез отчитане обема на отпадъците) по модела на провинция Тревизо, регион Венето, Италия, както и елементи от модела на община Фатерщетен, провинция Бавария, Германия“. Проектът е финансиран по приоритетна ос № 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионнияфонд на Европейския съюз. Срещата е част от шестте поредни информационни кампании, които се проведат на територията на всички райони на планиране на България, а именно – гр. Сунгурларе, гр. Симитли, Община Кирково, гр. Берковица, гр. Бяла, област Русе и гр. Долна Митрополия. В основата на проекта е най-успешната в ЕС добра практика за въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“ при управление на битовите отпадъци, а именно „Плащане според количеството отпадъци“. Демонстрационният проект се изпълнява в малък мащаб на територията на община Сатовча и включва оборудване на еднофамилни / малки многофамилни къщи с кофи за смесени отпадъци и с кофи за рециклируеми отпадъци. Основната дейност по проекта е провеждане на симулационна игра за 200 бр. домакинства от общината, чрез която да се тества моделът за определяне на такса битови отпадъци въз основа на количеството отпадъци, генерирани от всяко домакинство. Целта на проекта е да се допринесе за постигане на целите заложени в Закон за управление на отпадъците, чрез въвеждане на мерки за предотвратяване образуването на битови отпадъци и намаляване количеството образувани смесени битови отпадъци. Проектът е насочен към повишаване на общественото самосъзнание за спазване на най-високото ниво на йерархията за управление на битовите отпадъци – предотвратяване образуването на битови отпадъци и формирането на общество с нулеви отпадъци, както и разделно събиране на битови отпадъци и последващо рециклиране, чрез въвеждане на справедлив модел за определяне на такса битови отпадъци. В информационната среща се включиха представители на Общински администрации Сатовча и Берковица, екипът на проекта, представители на домакинствата участвали в проекта, граждани. В рамките на информационният ден бяха представени постигнатите положителни резултати по проекта и добри практики от други страни членки на ЕС. Г-жа Виктория Белоконска от БСК, лектор в областта на опазване на околната среда и екологията, представи актуална информация по темата за битовите отпадъци, принципите за разделното събиране на отпадъци и сподели примери и добри практики от професионалния си опит. От името на кмета на Община Сатовча благодарности за оказаната подкрепата към участниците в срещата, домакините от Община Берковица и читалището в града, поднесе г-жа Фатме Сафиева – ръководител на проекта.

Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица благодари за полезната среща, споделения проектен опит и изрази готовност за сътрудничество с Община Сатовча в посока на търсене на оптимални решения за битовите отпадъци и политиките за формиране на такса смет за жителите на общината.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16M1OP002-2.009-0069-С01 с наименование „Наше село за нулеви отпадъци“, одобрен за финансиране по приоритетна ос № 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.