Актуални Новини

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

От 02.04.2018 г. учениците от ЛПГ – Берковица започват работа на реални работни места при работодатели по  проект „Ученически практики“. Целта на проекта е адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Очаква се  сътрудничеството между ЛПГ и бизнеса да стане по-ефективно:

  • Подобряване на връзките между ЛПГ и бизнеса;
  • Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Определената от МОН квота е за 20 ученици, но желаещите от ЛПГ са много повече, затова бе проведен предварителен подбор сред тях. Включени са ученици от 10 и 11.клас по специалностите „Горско и ловно стопанство“ по професията „техник-лесовъд“ и „Механизация на горското стопанство“ по професията „техник-механизатор“.

Училището е сключило договори с шестима работодатели – Държавно горско стопанство – Берковица, Учебно-опитно горско стопанство „Петрохан“-с.Бързия към ЛТУ, разсадник „ИВАН РАДОСЛАВОВ – РАДОСЛАВ СТОЯНОВ-ЕТ”, автосервизите „ТОПОЙЛ” , „ДАЗИ-ТРАНС – ЕООД”, „ИВАН ИВАНОВ-МАЦДИВ-ЕТ”.

В извънучебно време учениците трябва да отработят 240 часа, за което ще получат възнаграждение 300 лева. Наставници от фирмите и наблюдаващи учители от училището ще следят как се справят учениците и ще ги подпомагат.

Проект  BG05M2ОP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза I”, се финансира от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).