Актуални Новини

ФИРМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ЗАПОЗНАХА С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

На 9 март 2016 г. Общинска администрация Берковица, съвместно с Областен информационен център – Монтана проведоха информационна среща,  относно предстоящите възможности за финансиране по Структурните Фондове на ЕС през новия програмен период 2014 -2020 г. Представители на местния бизнес и неправителствени организации научиха за актуалните процедури по оперативните програми: ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ ОП „Развитие на човешките ресурси“ Програма за развитие на селските райони Програми по европейско териториално сътрудничество

Стана ясно, че към момента са отворени за кандидатстване две процедури – „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и  „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Предстои да стартират процедури по ОПРЧР и „Иновации и конкурентоспособност“, отнасящи се до енергийна ефективност на малки и средни предприятия, развитие на управленския капацитет на МСП, повишаване на енергийната ефективност на големите предприятия, разработване на продуктови и производствени иновации, развитие на клъстери в България, добри и безопасни условия на труд, активно включване, развитие на социалното предприемачество, социално-икономическа интеграция на уязвими групи, обучения за заети лица и специфични обучения. Представител на „МИГ –Берковица и Годеч“ представи пред бизнеса възможностите за финансиране чрез стратегия за Водено от общностите местно развитие по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР – 2014-2020 г. На 18 март 2016 г. от 13:00 ч. в ДЦ „Камбанка“ ще се проведе информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на Стратегия на местно развитие. На срещата присъстваха Председателят на ОбС д-р Илиян Тимчев, директори на дирекции и служители на администрацията.